Εγγραφείτε στο Newsletter

Προνόμια καρτών διαρκείας Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός 2017-2018ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Η απόκτηση κάρτας διαρκείας από ανήλικο πρόσωπο επιτρέπεται µόνο εφόσον η σχετική αίτηση έχει συµπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα τη γονική µέριµνα. Η είσοδος και παραµονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο γήπεδο επιτρέπεται µόνο µε συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαµβάνει πάντα ο ασκών τη γονική µέριµνα.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Η Κάρτα ∆ιαρκείας είναι προσωπική. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η µεταβίβαση η παραχώρηση, η µεταπώληση και η εν γένει εµπορία των Καρτών ∆ιαρκείας, καθώς και η προµήθειά τους για λογαριασµό τρίτων στο πλαίσιο εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από φυσικό κατάστηµα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Σε περίπτωση αγοράς της κάρτας διαρκείας µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος ο κάτοχος της κάρτας έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την παρούσα συµφωνία και να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δεκατεσσάρων ηµερών από την παραλαβή της και πριν από τη χρήση της µε οποιονδήποτε τρόπο.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ: Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας επιτρέπει στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της κάρτας διαρκείας θα γίνεται από την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείµενη αθλητική νοµοθεσία, καθώς και για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS ή / και συνεργαζόµενων µε αυτή εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν επιθυµεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, οφείλει να αποστείλει σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 14564, Κηφισιά Αττικής

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ: Με την αγορά της Κάρτας ∆ιαρκείας, ο Κάτοχός της δύναται να συµµετέχει σε διαγωνισµούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, οι συνδεδεµένες µε αυτή Εταιρείες ή οι χορηγοί της. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν επιθυµεί την αυτόµατη συµµετοχή του σε διαγωνισµούς ή προωθητικές ενέργειες οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 14564, Κηφισιά Αττικής.

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την απώλεια µόλις την αντιληφθεί στα Εκδοτήρια Γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης στη θύρα 10 (210 64 400 10) και να συµπληρώσει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειµένου να επανεκδοθεί η κάρτα διαρκείας του από την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS και να ακυρωθεί η χαµένη κάρτα. 

7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας ευθύνεται έναντι της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόµου ή κανονισµού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συµπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς. Πέραν των ανωτέρω, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS διατηρεί το δικαίωµα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασµό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

8. ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόµους, τους κανονισµούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύµατος και να συµβάλει στη διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραµονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωµολοχίες, τα συνθήµατα µε υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συµπλοκές και η συµµετοχή σε επεισόδια.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Οι υπεύθυνες αστυνοµικές δυνάµεις, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS καθώς και οι συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγµή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας και του τίτλου εισόδου κάθε ατόµου που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Ο κάτοχος – θεατής συµφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωµατικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειµένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και αποχώρησή του από το γήπεδο.

10. ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο: Η θέση του κάθε κατόχου κάρτας διαρκείας στο γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω σε κάθε τίτλο εισόδου στο γήπεδο. Ο κάτοχος  της κάρτας διαρκείας υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό του από το γήπεδο.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση µαταίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισµένων των θυρών», ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωµα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή µέρους του αντιτίµου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζηµίωσης οποιασδήποτε άλλης µορφής. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, λόγω τιµωρίας ή λόγω απόφασης αρµόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει µειωµένη χωρητικότητα, που να µην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS θα ενηµερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους µέσω της ιστοσελίδας www.paobc.gr, ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καµία αξίωση έναντι της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS και η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS δεν έχει καµία υποχρέωση για αποζηµίωση οποιασδήποτε µορφής.

12. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ: Με την απόκτηση κάρτας διαρκείας, ο κάτοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους καρτών διαρκείας καθώς και τους γενικούς όρους αγοράς και κατοχής τίτλου εισόδου στο γήπεδο (www.paobc.gr). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου µε τους προαναφερόµενους όρους, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει την κάρτα διαρκείας, χωρίς να έχει ο κάτοχος δικαίωµα αποζηµίωσης.

Προνόμια από το The Mall AthensΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...
…ο Τσάβι Πασκουάλ ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος της Basket League για τη σεζόν 2016-17;
facebook
Twitter